Privacybeleid

Privacybeleid

Datum Laatst Gewijzigd: 16 juni 2022

Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u de SlotsUp Website (de “Website”) bezoekt (ongeacht waarvandaan u deze bezoekt) en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Alle informatie die door SlotsUp over bezoekers van de Website wordt verzameld, wordt aangeduid als “Gebruikersinformatie“.

Controller

SlotsUp is de beheerder en verantwoordelijk voor de exploitatie van de Website.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, stuur ons dan een verzoek via e-mail info[at]slotsup.com.

De soorten gebruikersinformatie die wij verzamelen:

De specifieke soorten informatie die wij verzamelen, hangen gewoonlijk af van de manier waarop u met ons communiceert. Wij kunnen de volgende categorieën van gegevens verzamelen en verwerken, maar deze lijst is niet exclusief:

Persoonsgegevens:

Persoonlijk identificeerbare informatie die u vrijwillig besluit aan ons te verstrekken via Website of e-mail verstrekt op onze Website. Wij wijzen u erop dat u geen persoonlijke gegevens en geen gevoelige gegevens hoeft te verstrekken om de Website te gebruiken.

Niet-persoonlijke gegevens:

Informatie over uw bezoek aan de Website, inclusief maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, IP-adres, browsertype en -versie, schermresolutie, browsertaal, tijdzone, besturingssysteem, type apparaat;
Demografische informatie die uw leeftijd, geslacht en land aangeeft;
Informatie uit onderzoek of enquêtes die door bezoekers van de Website worden ingediend binnen enquêtes (uitsluitend op vrijwillige basis) over verschillende onderwerpen, waaronder evenementen en ervaringen, voorkeuren voor mediaconsumptie, hoe we onze Website kunnen verbeteren, enz;
Informatie uit de inhoud van berichten die u indient via een van de invulbare formulieren op de Website, zoals feedback die u schrijft (indien dergelijke formulieren op de Website worden geplaatst);
Informatie van openbare postings, dat is alle informatie die aan ons wordt voorgelegd om op de Website te worden weergegeven, met inbegrip van alle communicatie/materiaal dat u verstrekt om te worden geplaatst of waarvoor u toestemming geeft om te worden geplaatst op een voor het publiek zichtbaar gedeelte van de Website, zoals een commentaar of een recensie. U erkent en begrijpt dat u geen verwachting van privacy of vertrouwelijkheid zult hebben met betrekking tot de inhoud die u via de Website indient als commentaar of beoordeling, ongeacht of uw indiening persoonlijke informatie bevat of niet.
Informatie over de voorkeuren van gebruikers (zoals voorkeursspellen of renpagina’s).
De gebruikersinformatie wordt alleen verzameld als de gebruiker heeft ingestemd met het verzamelen van deze gegevens overeenkomstig hoofdstuk 2 para. 71 subsectie 2 lit. b van Data Protection Act 2018.

Dit Beleid heeft alleen betrekking op wat er gebeurt als u de Website bezoekt en dit Beleid is niet van toepassing op informatie die door SlotsUp online wordt verzameld in het publieke domein of via enig ander middel of een derde partij, inclusief via een toepassing of inhoud die kan linken naar of toegankelijk is vanaf of op de Website.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie over uw interactie met en navigatie door SlotsUp, alsmede over het apparaat en de software die u gebruikt om dit te doen:

Uw gebruik van de SlotsUp (zoals tijdstempels, klikken, scrollen, browsetijden, browsing heatmaps, zoekopdrachten, verwijzings-/exitpagina’s, cookies aan/uit, en activiteit en interacties in onze gameclients, waaronder chatlogs);
Uw computer of apparaat (zoals IP-adressen, informatie over mobiele netwerken, unieke apparaat-ID’s, verwerkingsmogelijkheden, fabrikant en model, taal en andere regionale instellingen, geografische locatie, en schermresolutie, kleurdiepte en soortgelijke instellingen);
Uw verbinding met de SlotsUp, waaronder details over het netwerk en de software die u gebruikt (zoals browsertype en -versie, naam en versie van het besturingssysteem, ISP, interne resolutie van het browservenster, activering van Javascript, Java aan/uit en uw voorkeursinstellingen); en
Hoe de SlotsUp presteert, inclusief problemen die u kunt tegenkomen (zoals laadfouten en responstijden).
Wij kunnen technologieën zoals cookies, scripts en onze eigen servers gebruiken om ons te helpen deze informatie te verzamelen en op te slaan, onder meer in logbestanden.

Doel van de gegevensverwerking:

Wij verwerken de Gebruikersgegevens voor de volgende doeleinden:

Om te reageren op uw vraag/verzoek;
Om de inhoud van de Website en de werking ervan te verbeteren;
Om interne gegevens bij te houden;
Om gebruikersonderzoek en -analyse uit te voeren;
Om de Website aan te passen aan de interesses van de Gebruikers;
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (indien van toepassing);
Om onze speciale aanbiedingen, nieuwe producten en diensten te promoten, of om u te voorzien van andere informatie indien u hiermee heeft ingestemd en ons uw e-mail heeft verstrekt;
Om andere redenen, voor zover toegestaan door de wet.

Verandering van doel

Wij zullen Gebruikersinformatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij deze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Wij wijzen u erop dat wij Gebruikersinformatie kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming in de beperkte situaties waarin dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Bewaring van Gebruikersinformatie

Gebruikersinformatie zal worden verwijderd

zodra deze niet langer nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor deze werd verzameld;
zodra u verzoekt om verwijdering van uw Persoonsgegevens, indien SlotsUp niet wettelijk verplicht is dergelijke gegevens te bewaren.

Delen en openbaar maken van gebruikersinformatie

SlotsUp kan uw gebruikersgegevens delen met derden binnen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië indien 1) dit wettelijk verplicht is; 2) om een goede werking van de Website mogelijk te maken (ten behoeve van het onderhoud van de Website, waaronder het verlenen van klantenservice en marketingassistentie, het uitvoeren van bedrijfs- en verkoopanalyses, het ondersteunen van de functionaliteit van de Website, enquêtes en andere functies die via de Website worden aangeboden); 3) indien er sprake is van een ander gerechtvaardigd belang.

Hoewel dit onwaarschijnlijk is, kunnen wij in bepaalde gevallen verplicht worden om Gebruikersinformatie te verstrekken in reactie op een gerechtelijk bevel of een overheidsonderzoek. Wij kunnen bepaalde Gebruikersgegevens vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke vrijgave redelijkerwijs noodzakelijk is om ons Privacybeleid af te dwingen of toe te passen, om ons te houden aan de wetten, voor zover van toepassing, of om de belangen en/of veiligheid van SlotsUp te beschermen. Wij kunnen Gebruikersgegevens ook delen in het geval van een fusie, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van SlotsUp, liquidatie of soortgelijke procedure, indien van toepassing.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, te weten de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten en een goede bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

Indien SlotsUp Gebruikersinformatie deelt met derden, zijn deze derden gehouden deze uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze aan hen bekend hebben gemaakt en in overeenstemming met de toestemming die u hebt gegeven met betrekking tot uw Gebruikersinformatie en zijn deze derden gehouden aan de verplichtingen met betrekking tot de verwerking van Gebruikersinformatie van hetzelfde niveau van gegevensbescherming.

Gebruikersinformatie zal worden gedeeld met deze werknemers, agenten en derde partijen op een need-to-know basis en onderworpen aan de geheimhoudingsverbintenis.

Wij behouden ons het recht voor, en u geeft ons hierbij uitdrukkelijk toestemming, om Gebruikersinformatie te delen in de hierboven vermelde gevallen.

Wij delen uw contactgegevens (zoals uw e-mail) niet met onafhankelijke derden zonder uw medeweten, behalve zoals beschreven in deze kennisgeving (bijvoorbeeld om de Algemene Voorwaarden af te dwingen, SlotsUp te beveiligen, of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of gehoor moeten geven aan een gerechtelijke procedure).

Kinderen

De Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”) beschermt de online privacy van kinderen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen of bewaren niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar, tenzij of voor zover toegestaan door de wet. Elke persoon die persoonsgegevens verstrekt via de Website, verklaart aan ons dat hij of zij 13 jaar of ouder is. Indien wij vernemen dat op of via de Website persoonsgegevens zijn verzameld van een gebruiker die jonger is dan 13 jaar, dan zullen wij de nodige stappen ondernemen om deze informatie te laten verwijderen. Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een kind jonger dan 13 jaar dat lid is geworden van de Website of op een andere manier persoonsgegevens heeft doorgegeven aan de Website, neem dan contact met ons op via onze onderstaande contactgegevens om de account van dat kind te laten beëindigen en de informatie te laten verwijderen.

Wettelijke rechten van websitegebruikers

SlotsUp wil ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke Websitegebruiker die instemt met de Gebruiksvoorwaarden van de Website en met dit Privacybeleid, heeft recht op het volgende:

Inwoners van de EU en het VK

Indien u in de EU of het VK woont, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 1. Toegang tot uw Persoonlijke Informatie. U kunt toegang tot uw Persoonlijke Informatie aanvragen door contact met ons op te nemen op het hieronder beschreven adres. Indien vereist door de wet, zullen wij u op verzoek redelijke toegang verlenen tot de Persoonlijke Informatie die wij over u hebben. Merk op dat inwoners van Californië het recht kunnen hebben om ons te vragen om een kennisgeving die beschrijft welke categorieën van Persoonlijke Gegevens (indien van toepassing) wij delen met derden of gelieerde ondernemingen voor direct marketing.
 2. Wijzigingen in uw Persoonlijke Informatie. Wij vertrouwen op u om uw Persoonlijke Informatie bij te werken en te corrigeren. Indien onze website u niet toestaat om bepaalde informatie bij te werken of te corrigeren, kunt u contact met ons opnemen op het hieronder beschreven adres om te verzoeken dat uw informatie wordt gewijzigd. Merk op dat wij historische informatie in onze back-up bestanden kunnen bewaren zoals door de wet is toegestaan.
 3. Verwijdering van uw Persoonlijke Informatie. Wij bewaren Persoonlijke Informatie zo lang als redelijkerwijs nodig is om de Website aan u te leveren, om de doeleinden beschreven in dit Beleid te vervullen, of zoals vereist door de wet. U kunt informatie opvragen over hoe lang wij een specifiek type informatie bewaren of verzoeken dat wij uw Persoonlijke Informatie verwijderen door contact met ons op te nemen op het hieronder beschreven adres. Indien vereist door de wet zullen wij een verzoek tot verwijdering van informatie inwilligen, maar u dient er rekening mee te houden dat wij in veel situaties uw Persoonlijke Informatie moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten af te dwingen, of voor een ander van onze zakelijke doeleinden.
 4. Intrekken van toestemming. Indien u uw toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens intrekt, kunnen wij u mogelijk niet langer diensten verlenen. In sommige gevallen kunnen wij uw verzoek om uw toestemming in te trekken beperken of weigeren indien de wet dit toestaat of vereist, of indien wij niet in staat zijn uw identiteit afdoende te verifiëren. U kunt uw toestemming voor verwerking intrekken (wanneer deze verwerking is gebaseerd op toestemming) door contact met ons op te nemen op het hieronder beschreven adres.

Gelieve schriftelijke verzoeken en vragen over uw rechten te richten aan info[at]slotsup.com.

Inwoners van Californië

Als u woonachtig bent in California, USA heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens:

 1. Toegang tot uw Persoonlijke Informatie. U kunt toegang tot uw Persoonlijke Informatie aanvragen door contact met ons op te nemen op het hieronder beschreven adres. Indien vereist door de wet, zullen wij u op verzoek redelijke toegang verlenen tot de Persoonlijke Informatie die wij over u hebben. Merk op dat inwoners van Californië het recht kunnen hebben om ons te vragen om een kennisgeving die beschrijft welke categorieën van Persoonlijke Gegevens (indien van toepassing) wij delen met derden of gelieerde ondernemingen voor direct marketing.
  Verwijdering van uw Persoonlijke Informatie. U kunt informatie opvragen over hoe lang wij een specifiek type informatie bewaren of verzoeken dat wij uw Persoonsgegevens verwijderen door contact met ons op te nemen op het hieronder beschreven adres. Indien vereist door de wet zullen wij een verzoek tot verwijdering van informatie inwilligen, maar u dient er rekening mee te houden dat wij in veel situaties uw Persoonlijke Informatie moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten af te dwingen, of voor een van onze andere zakelijke doeleinden.
  Het corrigeren van uw Persoonlijke Informatie. U kunt het recht hebben om persoonlijke informatie te corrigeren of te wijzigen in gevallen waarin de nauwkeurigheid en volledigheid tekortschieten. Indien vereist door de wet, zullen wij een verzoek tot correctie of wijziging van uw informatie inwilligen, maar u dient er rekening mee te houden dat wij in veel situaties historische informatie kunnen bewaren in onze back-up bestanden zoals toegestaan door de wet.
  Informatie over uw persoonlijke gegevens opvragen. California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light” wet, staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om eenmaal per jaar en kosteloos informatie op te vragen en te verkrijgen van ons over persoonlijke gegevens (indien van toepassing) die we hebben verstrekt aan derden voor direct marketing doeleinden in het voorgaande kalenderjaar. Indien van toepassing, bevat deze informatie een lijst met de categorieën van de persoonlijke gegevens die werden gedeeld en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke gegevens hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt doen, kunt u uw verzoek indienen door contact met ons op te nemen op het hieronder beschreven adres.
  Opt-out van de verkoop van persoonlijke informatie. In de mate dat de informatie verzameld door derden op deze website door middel van cookies een “verkoop” van persoonlijke informatie onder de California Consumer Privacy Act vormt, kunnen inwoners van Californië het recht uitoefenen om af te zien van die verkoop door ons een relevant verzoek te sturen door contact met ons op te nemen op het hieronder beschreven adres.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact Us at our e-mail: info[at]slotsup.com.

Gebruik van cookies op de website

SlotsUp maakt gebruik van webanalyses om de activiteit op de Website te analyseren en te monitoren. De webanalyses maken gebruik van cookies, dat zijn bestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en die bijhouden hoe u de Website gebruikt.

Wij plaatsen de first-party cookies, die informatie verzamelen zoals uw taalvoorkeur en login informatie en third-party cookies, die worden geplaatst door Web analytics en bestaan voor marketing en advertentie doeleinden.

Bepaalde Gebruikersinformatie wordt verzameld door het inschakelen van cookies, d.w.z. browsertype, type besturingssysteem, netwerklocatie (domein), IP-adres (Internet Protocol) en andere soortgelijke informatie, alsmede verwijzingsgegevens die de webpagina’s identificeren die u bezocht voorafgaand aan en na uw bezoek aan de Website en uw bewegingen en activiteiten binnen de Website, echter geen persoonlijk identificeerbare informatie.

SlotsUp gebruikt samengevoegde gebruikersgegevens om het ontwerp, het gebruik en de inhoud van de Website te analyseren en te verbeteren.

SlotsUp kan gebruik maken van andere technologieën, zoals webbakens en flash cookies, om de doelmatigheid en doeltreffendheid van onze communicatie en het gebruik van de Website te volgen.

De Website biedt de mogelijkheid om cookies uit te schakelen door de instellingen in uw browser te wijzigen. Het is echter mogelijk dat u niet alle interactieve functies van de Website kunt gebruiken als cookies zijn uitgeschakeld.

Sommige browsers bieden handige cookie-gidsen:

Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
Bovendien biedt Google Analytics zijn eigen opt-out opties:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wijzigingen van het privacybeleid

Indien wij dit Privacybeleid wijzigen, zullen wij de “Datum Laatst Gewijzigd” bijwerken en dergelijke wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie.

Ongeacht eventuele wijzigingen die wij aanbrengen in ons Privacybeleid, zullen wij uw Gebruikersgegevens altijd gebruiken in overeenstemming met de versie van het Beleid die van kracht was op het moment dat u uw gegevens verstrekte, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om dit anders te doen.

U dient dit Privacybeleid regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Indien u dit Privacybeleid niet aanvaardt, dient u de Website niet langer te gebruiken.